راهنمای مراجعه به دادگاه دادگستری شورای حل اختلاف فرم های مورد نیاز

راهنمای مراجعه به دادگاه و دادگستری
تعداد بازديد : 507

سایت " هــای نــاز " راهنمای مراجعین به دادگستری ـ راهنمای مراجعین به دادگاه کیفری

راهنمای مراجعین دادگستری
نحوه ي تنظيم انواع دادخواست و شکوائيه در امور مدني و کيفري و... مجموعه حاضر به منظور تحقق بهداشت قضايي و جلوگيري از طرح دعاوي ناخواسته و در صورت طرح دعوي، سرعت در حل و فصل آن به دور از بررسي هاي غير ضروري و جلوگيري از عوامل اطاله دادرسي تهيه گرديده تا مقام قضايي رسيدگي کننده با سرعت به حل و فصل اختلافات در فضاي منطقي و عادلانه اقدام نمايد.

راهنمای مراجعین کیفری

 

  قتل عمد 122.36 KB دانلود
  قتل غیر عمد 103.16 KB دانلود
  گزارش خلاف واقع 115.08 KB دانلود
  دزدیدن طفل 115.67 KB دانلود
  رفع مزاحمت 108.53 KB دانلود
  سرقت یا مفقود شدن چک 111.05 KB دانلود
  مزاحمت تلفنی 117.76 KB دانلود
  کلاهبرداری 133.45 KB دانلود
  کیف زنی و جیب بری 99.01 KB دانلود
  کیف قاپی 98.11 KB دانلود
  مطالبه خسارت ازکارفرما به لحاظ عدم رعایت مقررات ایمنی 81.99 KB دانلود
  مطالبه دیه از کارفرما 108.76 KB دانلود
  نفقه 101.44 KB دانلود
  الزام زوجه به تحویل فرزند 119.20 KB دانلود
  ایراد ضرب و شتم عمدی 112.32 KB دانلود
  برقراری رابطه نامشروع 125.18 KB دانلود
  آدم ربائی 119.44 KB دانلود
  اعلام فقدان یا سرقت چک 106.41 KB دانلود
  افترا،توهین و هتک حرمت 110.25 KB دانلود
  تصادف منجر به خسارت 108.13 KB دانلود
  خیانت در امانت 99.83 KB دانلود
  خیانت در امانت در خصوص اتومبیل 115.69 KB دانلود
  خیانت در امانت در خصوص فرش 111.36 KB دانلود
  تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق 132.21 KB دانلود
  تعقیب کارفرما به سبب مسامحه در کار 109.40 KB دانلود
  چک بلامحل 118.66 KB دانلود
 


لیست کتاب های حقوقی

راهنمای مراجعین خانواده

  اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج 120.33 KB دانلود
  اجازه ازدواج از دادگاه به علت نارضایتی پدر 124.51 KB دانلود
  اجازه ازدواج دختربه علت مجهول المکان بودن پدر 125.97 KB دانلود
  اجازه ازدواج مجدد 135.89 KB دانلود
  اجازه ازدواج مجدد با رضایت همسر 122.09 KB دانلود
  استرداد اثاثیه 124.17 KB دانلود
  استرداد عین جهیزیه 134.98 KB دانلود
  اعسار از پرداخت مهریه 126.56 KB دانلود
  اعطای حضانت فرزند 125.39 KB دانلود
  افزایش ساعات ملاقات فرزند 117.27 KB دانلود
  افزایش نفقه 125.38 KB دانلود
  الزام به تهیه مسکن مستقل 125.79 KB دانلود
  الزام به تهیه مسکن و پرداخت نفقه برای زوجه 130.27 KB دانلود
  انتقال حضانت 116.08 KB دانلود
  اهدای جنین 124.79 KB دانلود
  تامین دلیل فوری جهیزیه 134.78 KB دانلود
  تعیین میزان نفقه فرزند مشترک 123.09 KB دانلود
  تقاضای کاهش نفقه 114.42 KB دانلود
  حضانت 123.14 KB دانلود
  درخواست ملاقات فرزند 122.03 KB دانلود
  درخواست وصول مهریه به همراه تامین خواسته 126.08 KB دانلود
  دریافت جهیزیه از ماترک زوج مرحوم 119.83 KB دانلود
  صدور قرار تامین خواسته نسبت به مهریه 130.73 KB دانلود
  عدم اشتغال همسر 122.95 KB دانلود
  فسخ نکاح 119.54 KB دانلود
  گواهی عدم امکان سازش 125.94 KB دانلود
  گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) 130.78 KB دانلود
  مطالبه اجرت المثل ایام زندگی 137.34 KB دانلود
  مطالبه مهریه 121.73 KB دانلود
  مطالبه نحله 131.31 KB دانلود
  مطالبه نفقه از ولی توسط فرزند 123.24 KB دانلود
  مطالبه نفقه معوقه 129.36 KB دانلود
  ملاقات فرزند با تعیین مکان و زمان 124.41 KB دانلود
  واخواهی نسبت به دادنامه 121.25 KB دانلود
  کاهش اقساط مهریه 124.06 KB دانلود
  کاهش ساعات ملاقات فرزند 113.50 KB دانلود


لیست کتاب های حقوقی

راهنمای مراجعین مدنی

 

  ابطال چک مفقود شده 189.95 KB دانلود
  ابطال رأی داور 206.75 KB دانلود
  ابطال صلح‌نامه 184.22 KB دانلود
  ابطال علامت تجاری ثبت شده 208.57 KB دانلود
  اجرای رأی داور 196.53 KB دانلود
  استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه اول (01) 217.48 KB دانلود
  استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه اول (02) 228.55 KB دانلود
  استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه دوم (01) 221.36 KB دانلود
  استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه دوم (02) 225.73 KB دانلود
  استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه سوم (01) 220.59 KB دانلود
  استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه سوم (02) 201.01 KB دانلود
  اصلاح سند مالکیت ملکی 199.28 KB دانلود
  اصلاح گواهی حصر وراثت به لحاظ اشتباه در شماره شناسنامه 193.46 KB دانلود
  اظهارنامه برای مطالبه وجه قرارداد و معرفی داور مورد رضایت دوطرف 215.59 KB دانلود
  اظهارنامه برای معرفی داور 204.16 KB دانلود
  اظهارنامه برای معرفی داور مورد رضایت 211.86 KB دانلود
  اعتراض ذینفع به گواهی حصر وراثت 214.38 KB دانلود
  الزام به انجام تعهد 199.17 KB دانلود
  انحلال شرکت تجاری 189.34 KB دانلود
  انحلال شرکت سهامی خاص 191.64 KB دانلود
  تقاضای اجرای رأی قطعی هیأت تشخیص یا هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما 190.04 KB دانلود
  دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و صدور شناسنامه جدید 209.93 KB دانلود
  دادخواست ابطال وکالتنامه با دستور موقت 221.45 KB دانلود
  دادخواست ابطال وکالتنامه و سند رسمی انتقال 212.75 KB دانلود
  دادخواست الزام به تحویل مورد معامله 223.63 KB دانلود
  دادخواست الزام به تحویل مورد معامله با دستور موقت 231.38 KB دانلود
  دادخواست الزام به تغییر نام 198.77 KB دانلود
  دادخواست الزام به تغییر نام فرزند 201.85 KB دانلود
  دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله 205.94 KB دانلود
  دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله با دستور موقت 220.81 KB دانلود
  دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی 233.44 KB دانلود
  دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی 242.17 KB دانلود
  دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان 221.31 KB دانلود
  دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان با تحویل مبیع با دستور موقت 242.59 KB دانلود
  دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان با تحویل مبیع و فک رهن با دستور موقت 244.52 KB دانلود
  دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان با دستور موقت 231.95 KB دانلود
  دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان و فک رهن 223.64 KB دانلود
  داوری‌نامه 212.60 KB دانلود
  درخواست حصر وراثت بیشتر از سه میلیون تومان 203.31 KB دانلود
  درخواست حصر وراثت مسلمان بیشتر از سه میلیون تومان (طبقه اول) 201.05 KB دانلود
  درخواست حصر وراثت مسلمان بیشتر از سه میلیون تومان (طبقه دوم) 197.17 KB دانلود
  درخواست حصر وراثت مسلمان بیشتر از سه میلیون تومان (طبقه سوم) 199.70 KB دانلود
  درخواست حصر وراثت مسلمان کمتر از سه میلیون تومان (طبقه اول) 199.80 KB دانلود
  درخواست حصر وراثت مسلمان کمتر از سه میلیون تومان (طبقه دوم) 199.80 KB دانلود
  درخواست حصر وراثت مسلمان کمتر از سه میلیون تومان (طبقه سوم) 197.60 KB دانلود
  درخواست حصر وراثت کمتر از سه میلیون تومان 200.36 KB دانلود
  درخواست دستور موقت اتصال تلفن 206.00 KB دانلود
  درخواست دستور موقت منع از پرداخت چک 188.42 KB دانلود
  درخواست دستور موقت منع از صدور سند (ماده 12 قانون زمین شهری) 226.40 KB دانلود
  درخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی 199.24 KB دانلود
  درخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی در ملک مغصوبه 207.25 KB دانلود
  درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال آپارتمان 230.85 KB دانلود
  درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل 218.58 KB دانلود
  درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال تلفن 209.75 KB دانلود
  درخواست دستور موقت منع از هرگونه استفاده و نقل و انتقال تلفن 214.63 KB دانلود
  درخواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت 220.20 KB دانلود
  درخواست دستور موقت منع استفاده از وکالتنامه 213.38 KB دانلود

لیست کتاب های حقوقی

راهنمای مراجعین شورای حل اختلاف

 

  درخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تأمین خواسته 372.33 KB دانلود
  درخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تأمین خواسته 379.26 KB دانلود
  درخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با قرار تأمین خواسته 389.76 KB دانلود
  درخواست مطالبه وجه بهای معامله ملک غیر با قرار تأمین خواسته 221.19 KB دانلود
  درخواست مطالبه وجه اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع با قرار تأمین 433.33 KB دانلود
  درخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی با قرار تأمین خواسته 432.95 KB دانلود
  درخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت با قرار تأمین خواسته 418.82 KB دانلود
  درخواست مطالبه وجه آب، برق، گاز و تلفن و شارژ آپارتمان با قرار تأمین خواسته 380.15 KB دانلود
  درخواست مطالبه وجه آب، برق، گاز و تلفن از مستأجر با قرار تأمین خواسته 395.81 KB دانلود
  درخواست مطالبه وجه وساطت با قرار تأمین خواسته 387.71 KB دانلود
  درخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهرنویس با قرار تأمین خواسته 381.44 KB دانلود
  درخواست مهر و موم ترکه از شورای حل‌اختلاف (02) 305.47 KB دانلود
  درخواست مهر و موم ترکه از شورای حل‌اختلاف 197.28 KB دانلود
  درخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با قرار تأمین خواسته 365.33 KB دانلود
  درخواست مطالبه وجه حق‌الوکاله / حق داوری / حق کارشناسی با قرار تأمین خواسته 390.25 KB دانلود
  درخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس با قرار تأمین خواسته 383.16 KB دانلود
  درخواست مطالبه وجه رسید عادی/ فاکتور / قرض‌الحسنه با قرار تأمین خواسته 387.96 KB دانلود
  درخواست مطالبه وجه حق‌الوکاله / حق داوری با قرار تأمین خواسته 406.16 KB دانلود
  درخواست قرار تأمین خواسته مهریه 330.28 KB دانلود
  درخواست تأمین دلیل تغییر شغل مغازه (01) 336.43 KB دانلود
  درخواست تأمین دلیل تعدی و تفریط 327.07 KB دانلود
  درخواست تأمین دلیل خسارت وارده به اتومبیل 343.33 KB دانلود
  درخواست تأمین دلیل تغییر شغل مغازه (02) 352.39 KB دانلود
  درخواست تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد 324.04 KB دانلود
  درخواست اعتراض به قرار تأمین خواسته 362.88 KB دانلود
  درخواست استرداد جهیزیه با قرار تأمین خواسته 376.46 KB دانلود
  درخواست تأمین دلیل انتقال به غیر 332.75 KB دانلود
  درخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تأمین خواسته 360.81 KB دانلود
  درخواست قرار تأمین خواسته (توقیف عین موضوع معامله) 308.01 KB دانلود
  درخواست قرار تأمین خواسته (اجاره‌بها) 335.24 KB دانلود
  درخواست قرار تأمین خواسته عمومی 304.77 KB دانلود
  درخواست قرار تأمین خواسته (وجه وساطت / انجام قرارداد داوری/ حق‌الوکاله) 361.36 KB دانلود
  درخواست خلع‌ید (شورای حل‌اختلاف) 208.15 KB دانلود
  درخواست تأمین دلیل عیوب اتومبیل خریداری شده 385.80 KB دانلود
  درخواست تأمین دلیل خسارت وارده به خانه / آپارتمان 369.84 KB دانلود
  درخواست تأمین دلیل مستأجر در تخلیه مورد اجاره‌ 324.93 KB دانلود
  درخواست تأمین دلیل عیوب ملک خریداری شده 360.03 KB دانلود
 


لیست کتاب های حقوقی

راهنمای مراجعین تجدید نظر

 

  اثبات نسب 149.79 KB دانلود
  اجرت‌آلمثل 164.80 KB دانلود
  استرداد جهیزیه 160.19 KB دانلود
  استرداد طفل 152.93 KB دانلود
  اعتراض به منع تحصیل زوجه 162.46 KB دانلود
  اعتراض در مورد نحله 156.05 KB دانلود
  تجدیدنظر خواهی از فسخ نکاح 159.00 KB دانلود
  تجویز انتقال منافع 127.47 KB دانلود
  تخلیه ملک مسکونی 121.84 KB دانلود
  ترک نفقه 159.98 KB دانلود
  تعدیل اجاره‌بها 130.51 KB دانلود
  تعیین تکلیف به تقاضای زوجه 160.93 KB دانلود
  تقاضای تمکین توسط زوج 163.30 KB دانلود
  تقاضای تهیه مسکن برای زوجه 149.61 KB دانلود
  تقاضای نفقه توسط زوج 175.31 KB دانلود
  تقاضای نفقه توسط زوجه 155.83 KB دانلود
  تنظیم سند رسمی اجاره (دعوی غیر مالی) 131.12 KB دانلود
  حضانت 164.97 KB دانلود
  درخواست طلاق از سوی زوج 170.10 KB دانلود
  منع اشتغال زوجه 146.07 KB دانلود
  مهریه توسط زوج 178.96 KB دانلود
 

 

راهنمای حسبی

  ارث دانلود
  وراثت 76.77 KB دانلود
  وقف 55.22 KB دانلود

لیست کتاب های حقوقی

 

بخش نظرات اين مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

هدايت به بالاي صفحه