اسناد عادی

تفاوت اسناد رسمی و عادی
تعداد بازديد : 351

تفاوت اسناد رسمی و عادی

 از جهات مختلف اسناد رسمی با اسناد عادی تفاوت دارند:

  • سند رسمی قدرت اجرایی دارد در حالی که اصل در اسناد عادی نداشتن قدرت اجرایی است.
  • تاریخ سند رسمی هم از لحاظ اصحاب دعوا و هم از نظر اشخاص ثالث معتبر است؛ این در حالی ست که تاریخ سند عادی برای اشخاص ثالث مؤثر نیست...

هدايت به بالاي صفحه