تفاوت اصل ودلیل

دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی چیست؟
تعداد بازديد : 580

دلیل اجتهادی و فقاهتی

دلیل به لحاظ اینکه مدلول آن حکم واقعی یا حکم ظاهری است به دو قسم اجتهادی و فقاهتی تقسیم می‌شود.

دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی

بقیه در ادامه

هدايت به بالاي صفحه